RODO

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sekret Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), przy ul. Podmiejskiej 17A, NIP 596-175-72-15.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, c i f RODO. Prawnie uzasadnione interesy polegają na marketingu bezpośrednim produktów i usług, badaniu preferencji w celu przygotowania ofert, produktów i usług dostosowanych do potrzeb, udzielaniu odpowiedzi na pytania lub wnioski, badaniu satysfakcji klientów w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora.
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podwykonawcy oraz dostawcy usług.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani też nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu.
    6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym świadczenia usług. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością nawiązania współpracy oraz kontaktu.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Agnieszka Kaszczyńska, z którym można skontaktować się w następujący sposób: iod@sekretpro.pl, tel. 602400604.